Komisja ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników

Skład osobowy:

NALEPA Piotr - Przewodniczący
DRAGA Kamil - Członek
GĄSKA Janusz - Członek
LESIK Korneliusz - Członek

 

Instrukcja inicjowania postępowania przed Komisją:

Wymogi formalne wniosku inicjującego postępowanie przed Komisją do Spraw Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników oraz procedowanie przed Komisją regulują przede wszystkim przepisy zawarte w Uchwale z dnia 29 czerwca 1992 roku z późn. zmianami Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej, Uchwale Nr 8/49 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 26 maja 2003 roku z późn. zmianami - Zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, Uchwale Nr 108/03/10 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji do Spraw Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników. I tak:

 • skierowanie wniosku do Komisji należy poprzedzić negocjacjami pomiędzy stronami, których przebieg winno się udokumentować np. kopiami pism kierowanych do strony, potwierdzeniami nadania tych pism, dopuszczalna jest również forma faksowa lub poczty elektronicznej,negocjacje nie powinny przekroczyć terminu 30 dni,
 • dopiero w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami w zakresie kwoty ekwiwalentu winno się skierować wniosek do Komisji,
 • wniosek powinien zawierać następujące elementy: określenie stron – wskazanie klubu odstępującego i pozyskującego oraz danych zawodnika wraz z jego datą urodzenia; sprecyzowanie żądania – wskazanie kwoty ekwiwalentu proponowanej za wyszkolenie zawodnika; uzasadnienie, które powinno wskazywać między innymi przebieg negocjacji; wszelkie dowody na poparcie wniosku, w tym dokumentację wymienianą pomiędzy klubami związaną z negocjacjami oraz dowód doręczenia odpisy wniosku stronie przeciwnej,
 • jeden odpis wniosku należy przekazać stronie przeciwnej za potwierdzeniem nadania, przed skierowaniem wniosku do Komisji, albowiem załącznikiem wniosku do Komisji musi być jego dowód doręczenia stronie przeciwnej,
 • strona otrzymująca kopię wniosku ma prawo pisemnego ustosunkowania się do treści wniosku i przesłania takiej odpowiedzi do Komisji, w terminie 7 dni od otrzymania odpisu wniosku,
 • w przypadku braków formalnych wniosku przewodniczący Komisji wzywa stronę do ich uzupełnienia, wskazując termin, w którym należy dokonać uzupełnień,
 • w przypadku nie uzupełnienia braków we wskazanym terminie Komisja może odrzucić wniosek, bez jego rozpoznawania,
 • dopiero, gdy wniosek spełnia wymogi formalne przewodniczący Komisji wyznacza termin jego rozpoznania, zawiadamia o terminie posiedzenia strony,
 • strony mają prawo brać udział w posiedzeniu i składać oświadczenia,
 • Komisja ustala ekwiwalent, gdy okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości,
 • Komisja w decyzji wskazuje kwotę ustalonego ekwiwalentu oraz termin jego zapłaty, nie przekraczający 14 dni,
 • skutkiem nie uiszczenia orzeczonego ekwiwalentu jest kwestia orzeczenia walkowerów w spotkaniach, w których uczestniczył zawodnik, za którego ustalono ekwiwalent.

Komunikaty

Pliki do pobrania

 
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam